تصفیه خانه های پساب

یکی از فعالیت هایی که شرکت داناتیوارا به طور تخصصی انجام می دهد تصفیه پسآب است. آب پاک یکی از ارزشمندترین منابع بشر است. به همین دلیل است که ما با دقت و احترام زیادی با آن رفتار می کنیم. شرکت داناتیوارا با فرآیندهایی برای کاهش حجم آب مصرفی تلاش می‌کنیم، تمام اقدامات ممکن را برای جلوگیری از آلودگی انجام می‌دهیم و از روش‌های بسیار مؤثرکه برخی از آنها را خودمان ابداع کردیم و توسعه داده ایم برای تصفیه آب آلوده استفاده می نماییم

 

OSMOS

اسمز معکوس

اسمز جریان حلال در میان یک غشای نیمه تراوا، از سمت محلول رقیق به محلول غلیظ است. این جریان ناشی از نیروی محرکه ایجاد شده توسط اختلاف فشار بین دو محلول است. فشار اسمزی فشاری است که باید به سمت محلول غلیظ اضافه شود تا جریان حلال از میان غشا متوقف شود.

سیستم تزریق شیمیایی سفارشی

طراحی سیستم های تزریق شیمیایی سفارشی داناتیوارا برای ذخیره و تزریق ایمن مواد شیمیایی مختلف به خطوط جریانات فرآیند می باشد و مواد شیمیایی در مخازن تک یا چند محفظه ای نصب می شوند. پس از آن گرانش مواد شیمیایی به پمپ های اندازه گیری جریان می یابد که فشار را برای برآوردن نیازهای فرآیند افزایش می دهد. این سیستم به خصوص برای به حداقل رساندن عملیات مونتاژ در سایت طراحی شده است.

محصولات و پروژه های داناتیوارا